Regulamin - SPA ODNOWA

Przejdź do treści

Regulamin

Regulamin Karta Upominkowa- warunki umowy sprzedaży:
Karta podarunkowa SPA ODNOWA w Malborku ul. Daleka 125
Data: 01.07.2018
Regulamin zawiera:
I.     DEFINICJE
II.     ZASADY KORZYSTANIA Z DOTYKU PIĘKNA
III.     ZOBOWIĄZANIA SPA ODNOWA
IV.     ZOBOWIĄZANIA KUPUJĄCEGO
V.     ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA
VII.     ZAKUPY ONLINE
VIII.     PODSTAWIENIA KOŃCOWE

I. DEFINICJE
SPA ODNOWA – Alfa Jan Majewski 82-200 Malbork, ul. Daleka 125, NIP 876-020-17-60, Regon 220861571 Numer telefonu: 55 272 55 33; 605 866 833 - zwany dalej ODNOWA
E-mail: recepcja@spamalbork.pl Godziny otwarcia: Pon – sob 10.00-20.00
Numer rachunku: Multi Bank PL 92 1140 2017 0000 4402 0544 3991
Personel – osoby występujące w imieniu SPA ODNOWA
Karta Podarunkowa – karta upominkowa ważna 3-miesiące od dnia zakupu
Kupujący – każdy podmiot który dokonał zakupów Karty podarunkowej w SPA ODNOWA
Użytkownik – osoba fizyczna, która otrzymała Kartę Podarunkową od Kupującego
Usługi – zabiegi oferowane w SPA ODNOWA
Towary – wszelkie artykuły kosmetyczne i towary sprzedawane w SPA ODNOWA.
Karnet – seria lub pakiet zabiegów.
Strona www – strona www.spamalbork.pl na której można dokonać zakupów.
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia powodujące zawarcie Umowy pomiędzy SPA ODNOWA, a Kupującym

II. Zasady korzystania z Karty podarunkowej i rezarwacji wizyty
1. Karta podarunkowa może być realizowana w SPA ODNOWA wyłącznie po jego opłaceniu.
2. Kartą podarunkową nie można płacić za inną Kartę Podarunkową.
3. SPA ODNOWA przyjmuje do realizacji wyłącznie Karty podarunkowe nieuszkodzone, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem.
4. Karta podarunkowa realizowana jest wyłącznie w SPA ODNOWA w Malborku ul. Daleka 125.
5. Przy zakupach, gdy wartość świadczonej usługi lub otrzymywanego towaru jest wyższa niż aktualna wartość Karty podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką lub kartą.
6. Nabywca lub Użytkownik mogą posługiwać się Kartą podarunkową wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do Karty podarunkowej.

III. ZOBOWIĄZANIA SPA ODNOWA
1. ODNOWA zobowiązuje się do ciągłej sprzedaży i realizacji Kart Podarunkowych.
2. ODNOWA zobowiązuje się do przekazania Kupującemu Karty Podarunkowej o wartości zamówionej przez Kupującego. Przekazanie Kupującemu zakupionej Karty podarunkowej może być dokonane w SPA ODNOWA (82-200 Malbork, ul. Daleka 125) lub za dodatkową opłata za pośrednictwem poczty Polskiej lub kuriera
3. Realizacja Karty podarunkowej polega na nabywaniu za jej równowartość towarów i usług oferowanych przez SPA ODNOWA, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Kupującemu, za wyjątkiem sytuacji określonej w P. 7. 3. 1
5. Realizacja Karty podarunkowej będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej w sposób nieuprawniony.
6. Personel nie posiada obowiązku legitymowania (potwierdzenia tożsamości) Użytkownika, a tym bardziej Kupującego.
7. SPA ODNOWA nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich przekazaniu Nabywcy.
8. Kupującemu oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do SPA ODNOWA z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Karty Podarunkowej.
9. Karta Podarunkowa jest ważny przez okres 3 (trzech) miesięcy, od daty jego zakupu.
10. Karta Podarunkowa jest realizowana tylko w okresie jego ważności.
11. SPA ODNOWA ma prawo odmówić realizacji Karty podarunkowej w następujących przypadkach:
a) Upłyną termin ważności Karty Podarunkowej (ważność 1 rok od jego zakupu),
b) Brak środków na Karcie Podarunkowej,
c) Uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej, w innych przypadkach niezawinionych przez SPA ODNOWA,
d) Zgubiono Kartę Podarunkową, nawet jeśli zostanie okazany dowód zakupu.
12. SPA ODNOWA ma obowiązek okazać niniejszy regulamin na wyraźne żądanie Kupującego lub Użytkownika.
13. SPA ODNOWA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez SPA ODNOWA i udostępnieniu w SPA ODNOWA oraz na stronie www.odnowa-spa.pl

IV. ZOBOWIĄZANIA KUPUJĄCEGO
1. Kupującemu przysługuje prawo do przekazania Karty Podarunkowej Użytkownikowi.
2. Kupujący zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości Karty Podarunkowej, określonej przy zakupie.
3. Kupujący może być jednocześnie Użytkownikiem Karty Podarunkowej.
3. Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu utraty (np. kradzieży) lub zniszczenia Karty Podarunkowej, nawet po okazaniu dowodu zakupu.
4. Kupujący otrzymuje dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub Faktury VAT, który powinien zachować go do czasu zrealizowania Karty Podarunkowej.
5. Kupujący wraz z otrzymaniem Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, akceptuje całą treść i będzie go przestrzegał.

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu utraty (np. kradzieży) lub zniszczenia Karty Podarunkowej, nawet po okazaniu dowodu zakupu.
2. W przypadku Usługi, Użytkownik zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu w SPA ODNOWA dowolną drogą tzn. telefonicznie pod numerem 55 272 55 33; 605 866 833, korzystając z aplikacji na www.odnowa-spa.pl lub osobiście, podając nr Karty Podarunkowej
3. Użytkownik jest zobowiązany przed realizacją wizyty, okazać Kartę Podarunkową.
4. Jeżeli użytkownik dokonał rezerwacji, a nie stawił się we wcześniej wybranym terminie, a tym samym nie poinformował o tym fakcie Personelu SPA ODNOWA na 24 godziny przed planowaną wizytą, KARTA PODARUNKOWA UZNAJE SIĘ W ZA WYKORZYSTANĄ.
5. SPA ODNOWA przyjmuje do realizacji Karty Podarunkowe tylko wtedy, gdy nie są one uszkodzone i posiadają wszystkie zabezpieczenia w nienaruszonym stanie.
6. W przypadku gdy wartość zakupionych usług lub towarów jest niższa od wartość Karty Podarunkowej, użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty.
7. W przypadku gdy wartość zakupionych usług lub towarów przekracza wartość Karty Podarunkowej, użytkownik jest zobowiązany dopłacić różnice w gotówce lub Kartą.
8. W przypadku kiedy Użytkownik chce przekazać Kartę Podarunkową innej osobie, zmieniając dane na Karcie Podarunkowej - SPA ODNOWA doliczy opłatę w wysokości 30zł za ponowny nadruk i zmiany systemowe. Kwota ta na życzenie Użytkownika zostanie pobrana z Podarunku Piękna lub rozliczona osobnym paragonem.
9. Użytkownik wraz z otrzymaniem Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, akceptuje całą treść i będzie go przestrzegał.

VI. REKLAMACJE
1. Nabywca w chwili wydania Karty Podarunkowej otrzymuje od Wydawcy:
paragon fiskalny lub fakturę vat, potwierdzającą nabycie Karty Podarunkowej odpowiedniej wartości.
2. Zarówno paragon fiskalny i faktura vat potwierdzają dokonanie zakupu i wartość Karty Podarunkowej
3. Użytkownik ma prawo w każdym czasie sprawdzenia aktualnej wartości Karty Podarunkowej. Sprawdzenie wartości może być dokonane bezpośrednio w SPA ODNOWA lub pod numerem telefonu 55 272 55 33.
4. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów i usług przy użyciu Karty Podarunkowej będą rozpatrywane przez SPA ODNOWA w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
5. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w SPA ODNOWA w godzinach ich otwarcia lub listownie na adres biura Wydawcy: 82-200 Malbork, ul. Daleka 125 z dopiskiem "Karta Podarunkowa - reklamacja", także e-mailem na adres: recepcja@odnowa-spa.pl.
6. Podstawą uznania reklamacji jest okazanie dowodu zakupu w postaci paragonu lub faktury Vat.

VII. ZAKUPY ONLINE
1. Wymagania techniczne – do dokonywania zakupów na stronie www niezbędne są:
Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką typu Chrome, Firefox, Internet Explorer lub inna.
Aktywne konto poczty elektronicznej e-mail
Yasumi nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia tym przerwy w funkcjonowaniu strony www spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony www z infrastrukturą Kupującego.
Przeglądanie strony www nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez Kupującego na Kartę Podarunkową online możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Karty Podarunkowej.
Ceny podawane na stronie www są podawane w polskich złotych.
2. Zasady składania Zamówienia i dostawy
W celu złożenia Zamówienia należy:
1. Wejść na stronę www.spamalbork.pl i kliknąć w zakładkę Bony podarunkowe
2. Wypełnić formularz zamówienia Karty podarunkowej
3. Wybrać wartość zamawianej Karty podarunkowej (Istnieje możliwość dokupienia ozdobnego kartonika. Karty Podarunkowe od wartości 500 zł wzwyż dostawa pod wskazany adres gratis).
4. Wybrać sposób odbioru/dostawy Karty Podarunkowej
5. Opłacić Zamówienie
6. Karta Podarunkowa będzie gotowa do odbioru osobistego pod adresem SPA ODNOWA Instytut 82-200 Malbork, ul. Daleka 125 lub zostanie dostarczony inną wybraną metodą.
3. Prawo odstąpienia od umowy
1. W przypadku zakupu Karty Podarunkowej za pośrednictwem sklepu internetowego www.spamalbork.pl Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu Karty Podarunkowej w terminie 14 dni od dnia jej odbioru, pod warunkiem, że Karta Podarunkowa jest nieuszkodzona, a środki zakumulowane na karcie nie zostały wydane w całości lub części przed upływem w/w 14-dniowego terminu. W przypadku, gdy środki zostały użyte choćby częściowo, prawo odstąpienia od umowy nabycia Karty Podarunkowej w żadnej innej formie nie przysługują. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupujący może wysłać na adres e-mail recepcja@odnowa-spa.pl do 14 dni od dnia zakupu.
2. Zwrot bonu następuje poprzez odesłanie go drogą pocztową wraz ze stosownym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, doręczonym przy dostawie, (lub pobranym ze strony www) nie później niż w ciągu 14 dni od dnia w którym poinformował wystawcę o odstąpieniu od umowy na adres: Alfa Jan Majewski; 82-200 Malbork; ul. Daleka 125.
3. Użytkownik nie ma prawa odstąpienia od umowy w imieniu Kupującego.
4. Kupujący w przypadku odstąpienia od umowy ponosi koszt wytworzenia Karty Podarunkowej w kwocie 50 zł
5. SPA ODNOWA w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania zwrotu Karty Podarunkowej, ma obowiązek zwrócić Kupującemu kwotę zakupu Karty Podarunkowej pomniejszoną o koszt produkcji 50zł tą samą drogą jaką otrzymał płatność.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kupujący/Użytkownik wraz z nabyciem Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2. Użytkownik poprzez realizację Karty podarunkowej potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej w takim zakresie, w jakim użycie Karty Podarunkowej będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.
3. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę/bon/zwrot środków na kartę płatniczą/kredytową), za wyjątkiem sytuacji określonej w P. 7. 3. 1
4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.
5. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.spamalbork.pl oraz w SPA ODNOWA. SPA ODNOWA ma obowiązek przekazania Nabywcy/Użytkownikowi Regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w Instytucie Wydawcy oraz na stronie internetowej www.spamalbork.pl .
6. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie spory mogące powstać podczas lub w związku z zawarciem, ważnością i wykonaniem niniejszej Umowy, będą starały się rozwiązać na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia spory wynikające z niniejszej Umowy Strony mogą poddać rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby SPA ODNOWA Wystawcy Dotyku Piękna.
MAJEWSKI HOTEL & SPA

tel. +48 (55) 272-26-55
fax +48 (55) 272-26-51
tel. 533 380 064
hotel@hotel-majewski.pl

Alfa Jan Majewski
ul. Daleka 125,
82-200 Malbork
NIP: 876 020 17 60

linia
RESTAURACJA ALFA CLUB

tel. +48 (55) 272-55-30
tel. 601 800 717
hotel@hotel-majewski.pl

Godziny otwarcia:
pn. - czw..: 14.00 - 22.00
piątek     14.00 - 00.00
sobota:   14.00 - 1.00
niedziela: 12.00 - 20.00

SPA Odnowa

recepcja@odnowa-spa.pl
tel. +48 (55) 272 55 33
tel. 605 866 833

Godziny otwarcia:
SPA, SOLARIUM
pn.- pt. 10.00 - 20.00
sob.  10.00 - 18.00

BASEN
pon.           13.00 - 15.00
                  18.00 - 21.30
wtorek       13.00 - 15.00
                  19.00 - 21.30
środa         13.00 - 15.00
                  18.00 - 21.30
czwartek   13.00 - 15.00
                  19.00 - 21.30
piatek       13.00 - 15.00
                  18.00 - 21.30
sobota:      16.00 - 21.30
niedziela:    nieczynne

HOTEL & SPA
RESTAURACJA
SPA & WELLNESS
linia
MAJEWSKI HOTEL & SPA

tel. +48 (55) 272-26-55
fax +48 (55) 272-26-51
hotel@hotel-majewski.pl

Alfa Jan Majewski
ul.Daleka 125,
82-200 Malbork
NIP: 876 020 17 60

RESTAURACJA ALFA CLUB
tel. +48 (55) 272-55-30
hotel@hotel-majewski.pl

Godziny otwarcia CODZIENNIE:
12.00 - 21.00
Zamawianie dań w godzinach:
12.30 - 20.00
ZAMÓW NA WYNOS LUB NA DOWÓZ!!!
INSTYTUT SPA YASUMI

recepcja@spamalbork.pl
tel. 605 866 833
tel. +48 (55) 272 55 33

Godziny otwarcia:
Instytut Yasumi
pn.- sob. 10.00 - 20.00
niedziela: nieczynne
Basen, Jacuzzi, SAUNY
NIECZYNNE DO ODWOŁANIA
Wróć do spisu treści